Privatlivspolitik

1. DATAANSVAR

Advokatfirmaet Damborg er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 40211705
Bøgelundvej 24
7620 Lemvig

2. FORMÅL MED BEHANDLING OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Hvis du er klient hos Advokatfirmaet Damborg eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer).

Selvom selskabsoplysninger som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, kan vi dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi også behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Vi henviser i øvrigt til Advokatfirmaet Damborgs forretningsbetingelser.

Vores hjemmeside:

Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides funktioner, herunder særligt vores kontaktformular. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte denne funktion.

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden. Se vores cookiepolitik.

3. MODTAGERE

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til Advokatfirmaet Damborgs samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, markedsføringsbureauer og underleverandører mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Advokatfirmaet Damborgs vegne og i overensstemmelse med Advokatfirmaet Damborgs instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det er fx politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx undervisere.

I forbindelse med, at vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, kan vi have pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

4. TREDJELANDE

Advokatfirmaet Damborg overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. Da Advokatfirmaet Damborg som udgangspunkt kun fører sager indenfor dansk ret, vil dette dog kun ske i yderst sjældne tilfælde.

Såfremt det måtte ske, vil sådan en ad hoc overførsel af personoplysninger ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e.

Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer, vil vi sørge for, at der er et overførselsgrundlag, og du vil konkret blive informeret herom.

5. SIKKERHED

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, dvs. kodebeskyttet fil eller bruger almindelig post, der skal sendes til adressen Bøgelundvej 24, 7620 Lemvig.

6. OPBEVARING OG SLETNING

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

7. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

8. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

9. KONTAKT

Skriv til mkd@advokatfirmaet-damborg.dk, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

Kontakt os for at aftale en konsultation.

Advokatfirmaet Damborg
Bøgelundvej 24, Bonnet
7620 Lemvig