Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER – ADVOKATFIRMAET DAMBORG ADVOKATANPARTSSELSKAB

Nærværende forretningsbetingelser gælder for Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets levering af ydelser og tjener til at opfylde oplysningsforpligtelserne i henhold til de enhver tid gældende advokatetiske regler. Reglerne gælder for enhver ydelse leveret af Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Disse forretningsbetingelser er kun at finde på Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets hjemmeside; www.advokatfirmaet-damborg.dk

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er registreret med CVR nr.: 40211705 og har hovedadresse på Bøgelundvej 24, 7620 Lemvig. Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab har ydermere en produktionsadresse på Olfert Fischers Gade 45, 3. th., 1311 København K.

Telefonnummeret til Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er 23456679 og mailadresse er mkd@advokatfirmaet-damborg.dk

OPGAVER

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab tilbyder juridisk rådgivning i dansk ret. Opgaven afgrænses konkret i samarbejde med klienten.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets rådgivning og ydelse vil i høj grad også afhænge af de oplysninger og information, som klienten tilvejebringer, hvorfor klienten er forpligtet til at overgive den til enhver tid nødvendige information og dokumentation til sagen. Klienten er endvidere forpligtet til at oplyse Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab om eventuelle krav, forventninger og formål med sagen og i forlængelse heraf oplyse om ændringer og/eller tilføjelser hertil, herunder også eventuelle nye dokumenter/oplysninger i sagen.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab fordeler internt opgaver i forhold til medarbejderes kompetencer.

HONORAR

Hvis det er muligt, vil Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab lave et skøn over det samlede honorar for den enkelte opgave. Hvis skønnet ændres undervejs i arbejdet med sagen, vil klienten blive informeret om de ændrede forudsætninger, herunder ændring i den skønsmæssige ansættelse af honoraret.

Når Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab tager en ny sag ind, vil klienten modtage en anerkendelse med en overordnet beskrivelse af opgaven, inklusive en beskrivelse af hvilket arbejde, der forventes at blive udført, hvilke medarbejdere der er tilknyttet sagen, honorarsatser for disse personer og hvis muligt et samlet skøn over honoraret for opgaven.

Sagen afregnes med udgangspunkt i arbejdets omfang og herefter ud fra et samlet skøn over sagens arbejde, hvor følgende parametre tages i betragtning:

– Den registrerede tid på sagen,
– Sagens omfang,
– Sagens økonomiske betydning,
– Sagens hastende karakter,
– Sagens kompleksitet eller vanskelighed,
– Særlige krav til specialviden,
– Det opnåede resultat i sagen,
– Det med sagen forbundne ansvar, og
– Sagens genstand eller sagens værdi.
Der vil til enhver tid kunne foretages a conto afregning. A conto afregning vil tage udgangspunkt i den anvendte tid og tager derfor ikke fuldt ud hensyn til ovennævnte faktorer. En slutafregning vil derfor finde sted i forbindelse med sagens afslutning, hvor det samlede honorar vil blive beregnet ud fra ovennævnte faktorer.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, honorar til andre rådgivere og sagkyndige, afgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter samt eksterne transmissionsudgifter (listen er ikke udtømmende) betales af klienten udover honoraret.

Større udlæg vil blive krævet betalt forud. Det drejer sig særligt om tinglysningsafgifter mv.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab forbeholder sig at opkræve depositum, når samarbejdet indgås.

BETALINGSBETINGELSER

Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturaer til betaling 8 dage efter fremsendelse. Ved forsinket eller udebleven betaling forbeholder Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab sig ret til at opkræve morarenter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler, og i øvrigt sende fakturaen til inkasso hvis nødvendigt.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab forbeholder sig retten til at indstille arbejdet og/eller afbryde samarbejdet, såfremt Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets fakturaer ikke betales rettidigt.

KLIENTMIDLER OG KLIENTKONTI

Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets reg- ler. Klienten betaler renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at denne forrentes med en negativ rentesats, såvel som eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto.

Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinsti- tuts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabs bankforbindelse er Sydbank.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

OPHØR AF SAMARBEJDE ELLER EN KONKRET OPGAVE

Måtte det blive relevant at afbryde samarbejdet inden en konkret opgave er færdigbehandlet, skal der betales honorar for det udførte arbejde efter ovennævnte retningslinjer.

Klienten kan når som helst bede advokaten om at standse arbejdet med opgaven, hvis klienten ikke længere ønsker Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets rådgivning.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er ligeledes berettiget til at udtræde af sagen hvis opgaven får en anden karakter end først antaget eller det skønnes at det ønskede resultat ikke kan opnås.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er ligeledes berettiget til at udtræde af sagen såfremt det skønnes at samarbejdet mellem klient og advokat ikke fungerer eller på anden måde har lidt skade.

Udtrædelse vil i givet fald ske med passende varsel, så klienten kan søge rådgivning hos anden advokat uden at komme i urimelige vanskeligheder.

ANSVAR- OG FORSIKRINGSDÆKNING

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab tager ikke sager, hvor der måtte være interessekonflikter mellem firmaets klienter. Det undersøges derfor inden påtagelse af en opgave, om der måtte være interessekonflikter med eksisterende klienter.

Alle medarbejdere og samarbejdspartnere hos Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er underlagt tavshedspligt.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er dækket af lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Ansvaret for Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab og medarbejdere er begrænset til et beløb på 2,5 mio. kr. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som en klient kan modtage ikke kan overstige 2,5 mio. kr.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med advokatsamfundets etiske regler og retsplejelovens regler om advokater. Se nærmere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab og dennes medarbejdere er ansvarlig for den leverede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab og dennes medarbejdere kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, herunder fx driftstab, mistet indtjening, avance, good-will og image mv.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab og dennes medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab eller dennes medarbejdere har henvist til, ligesom der ikke hæftes for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab efter aftale med klienten måtte have overladt en del af opgavens løsning til. Dette uanset om fakturering måtte ske gennem Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab eller direkte gennem underleverandøren.

HVIDVASK

Som advokatvirksomhed er Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab underlagt reglerne i hvidvaskloven. På den baggrund er Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienter og opbevare dem i henhold til disse regler i mindst 5 år efter at klientforholdet er ophørt.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er ved klientforholdets begyndelse forpligtet til at indhente oplysninger på privatpersoner i form af kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis. For selskabers vedkommende skal der indhentes frisk udskrift fra CVR registret og der skal indhentes kopi af pas eller kørekort på personer, der enten direkte eller i flere led ejer mere end 25 % af virksomheden.

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab yder som udgangspunkt ikke yderligere rådgivning eller udfører transaktioner for klienter, før relevante identitetsoplysninger foreligger.

Hvis Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab ikke modtager de efterspurgte oplysninger, eller hvis Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab har mistanke om hvidvask af midler, kan Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab være forpligtet til at videregive informationer om klienten og klientens sag til de relevante myndigheder.

Henvisning til regler om hvidvask omfatter ligeledes antiterror-lovgivning og regler om internationale sanktioner.

På baggrund af Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets pligt til at sikre identiteten af sine klienter, forbeholder Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab sig derfor ret til at foretage baggrundstjek og bekræftelse af identiteten på klienter.

OPBEVARING AF SAGER

Alle sager hos Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab vil som udgangspunkt blive opbevaret i mindst 5 år fra sagens afslutning.

Der henvises i øvrigt til Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets privatlivspolitik, hvoraf det fremgår hvordan Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab behandler og opbevarer personoplysninger i øvrigt.

Originale dokumenter tilbageleveres ved sagens afslutning.

OPHAVSRETTIGHEDER

Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til ethvert materiale frembragt af Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab. Klienten har dog ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab frembringer i forbindelse med sagen.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskabets rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle krav eller tvister skal indbringes for Retten i Holstebro.

Klienter kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk over en advokats adfærd eller honorar.

Kontakt os for at aftale en konsultation.

Advokatfirmaet Damborg
Bøgelundvej 24, Bonnet
7620 Lemvig